Kennisbank

<- Ga terug naar artikelen

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden De ICT Expert

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van De ICT Expert B.V. (hierna te noemen “De ICT Expert”), een onderneming met adres Kanaal Noord 350 te Apeldoorn (7323 AM). De ICT Expert is ingeschreven bij de Kamer  van Koophandel onder nummer 73355127.

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld. Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. BW: het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De ICT Expert voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De ICT Expert voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen De ICT Expert en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Koop op afstand: een overeenkomst die tussen De ICT Expert en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen De ICT Expert en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van De ICT Expert, offerte van De ICT Expert en Overeenkomst gesloten tussen De ICT Expert en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De ICT Expert, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken. Derden die door De ICT Expert bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 3. Algemene voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van De ICT Expert waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding Aanbiedingen/offertes kunnen door De ICT Expert tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van De ICT Expert zijn 14 dagen geldig, tenzij anders
 3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in offertes en/of aanbiedingen zijn niet bindend jegens De ICT Expert.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is De ICT Expert daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De ICT Expert anders
 5. Alle offertes en/of aanbiedingen gelden slechts voor zover de voorraad strekt.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van De ICT
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). De ICT Expert is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat De ICT Expert van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat De ICT Expert feitelijk begint met de
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling
 5. De Overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 6. Duurovereenkomsten, zoals overeengekomen diensten die De ICT Expert levert, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Wederpartij niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van 12 maanden. Duurovereenkomsten worden, tenzij in het hoofdcontract anders is aangegeven, telkens stilzwijgend verlengd voor 12 maanden. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van 3 maanden.

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt door De ICT Expert naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
 2. De ICT Expert bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt
 3. De ICT Expert is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
 4. De ICT Expert is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De ICT Expert het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is De ICT Expert niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. De ICT Expert zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle diensten van De ICT Expert worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst De ICT Expert uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De ICT Expert heeft het recht om alles dat bij de Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de Opdracht c.q. het resultaat.


                                                                                                                                                            1. Tenzij anders is overeengekomen verkrijgt Wederpartij (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde goederen en/of diensten, zoals programmatuur. De ICT Expert blijft derhalve in beginsel eigenaar van alle door De ICT Expert verstrekte of ingevoerde gegevens. Tenzij anders is overeengekomen heeft Wederpartij geen recht op toegang/beschikking tot de broncode van de programmatuur.
 2. In het geval van back-up werkzaamheden is De ICT Expert niet verantwoordelijk voor de inhoud van de back-up zelf, doch louter voor het hebben van de back-up. De back-ups worden van tijd tot tijd verricht en worden op basis van een inspanningsverbintenis gewaarborgd.


 

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt De ICT Expert de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt De ICT Expert dit als een aanvullende Opdracht aan Wederpartij in rekening. Bij meerwerk van minder dan 10%, zal geen voorafgaande waarschuwing worden verstrekt.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De ICT Expert zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht De ICT Expert de Wederpartij hierover van tevoren
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal De ICT Expert daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal De ICT Expert proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave
 5. De ICT Expert zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De ICT Expert kunnen worden
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide

 

Artikel 7. Verplichtingen Wederpartij

 

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan De ICT Expert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij aan De ICT Expert toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat De Wederpartij is derhalve zelf verantwoordelijk voor eventuele hacks.
 3. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke
 4. De ICT Expert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De ICT Expert is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De ICT Expert kenbaar behoorde te
 5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van derden, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties en De ICT Expert deze mag gebruiken. De Wederpartij zal De ICT Expert te dien aanzien vrijwaren.
 6. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor De ICT Expert onmogelijk maakt of vermoeilijkt de Opdracht naar behoren uit te
 7. Indien door De ICT Expert of door De ICT Expert ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste
 8. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft De ICT Expert het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Artikel 8. Installatie apparatuur

 

 1. Indien overeengekomen, zal De ICT Expert de apparatuur installeren of laten
 2. In alle gevallen zal de Wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking De ICT Expert zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de Wederpartij een offerte uitbrengen.
 3. De Wederpartij zal De ICT Expert voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van
 4. Wanneer voornoemde verplichtingen niet (op tijd) worden vervuld, dient de Wederpartij De ICT Expert hieromtrent tijdig te informeren. De ICT Expert is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 5. Wanneer voornoemde verplichtingen niet (op tijd) worden vervuld, is De ICT Expert niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Wederpartij te vergoeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9. Dataverkeer

 

Indien de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat, heeft De ICT Expert het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

 

Inhoud

 

 1. De ICT Expert is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de
 2. De ICT Expert heeft het recht de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
  1. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  2. discrimineert;
  3. illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
  4. in strijd is met wetgeving;
  5. gehackt is of wordt
 3. De ICT Expert is nooit aansprakelijk voor de schade doordat de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij De ICT Expert op de hoogte van was deze

 

Artikel 10. Malware en/of virussen

 

 1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.
 2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct
 3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts plaatst, heeft De ICT Expert het recht de Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen met de malware en/of virus buiten werking te

 

Artikel 11. Domeinnaamregistratie

 

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. De ICT Expert is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de
 3. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe
 4. De ICT Expert is nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12. Risico-overgang

 

 1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van De ICT
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking

 

Artikel 13. Prijzen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door De ICT Expert aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van De ICT
 4. Van alle bijkomende kosten zal De ICT Expert tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien De ICT Expert bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is De ICT Expert gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is
 6. In het geval De ICT Expert voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De ICT Expert rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. De ICT Expert alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14. Betaling

 

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door De ICT Expert aangewezen bankrekening, tenzij anders
 2. De ICT Expert zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen
 4. Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan
 5. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een
 6. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de
 7. De ICT Expert en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet
 9. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te
 10. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 11. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere
 12. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
 13. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De ICT Expert recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €250,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 14. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van De ICT Expert en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De ICT Expert onmiddellijk
 15. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De eigendom van de door De ICT Expert aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
 4. De Wederpartij is verplicht ten behoeve van alle gehuurde en onder eigendomsvoorbehoud geleverde apparaten een passende verzekering af te sluiten en te houden voor de apparaten tegen verlies, diefstal en schade tegen de nieuwwaarde van de apparatuur zoals aangegeven door De ICT Expert. De kosten voor deze verzekering komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 

 

 

Artikel 16. Reclames

 

 1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan De ICT Expert gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 4. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan De ICT Expert gemeld te
 5. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan De ICT Expert gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn

 

Artikel 17. Garanties

 

 1. De ICT Expert garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. De ICT Expert garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. De ICT Expert garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten
 4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal De ICT Expert nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of
 6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat De ICT Expert in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
 8. Door verplaatsing van de goederen vervalt iedere aansprakelijkheid of garantie, behalve producten die bestemd zijn om te verplaatsen. Wanneer Wederpartij de goederen wenst te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat zij gaat verhuizen, dient Wederpartij De ICT Expert hieromtrent tijdig te informeren. Voor behoudt van de garantie dienen deze handelingen door of namens De ICT Expert te worden verricht. De hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen alsdan voor rekening van Wederpartij.
 9. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De ICT Expert geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 18. Leveringstermijn

 

 1. De ICT Expert zal leveringen binnen de aangegeven/geschatte termijn trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Wederpartij De ICT Expert altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 2. De ICT Expert is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van De ICT
 3. Indien De ICT Expert gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan De ICT Expert heeft
 4. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De ICT Expert zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien De ICT Expert binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het

 

Artikel 19. Onderhoud

 

 1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhouds- en/of hostingsovereenkomst De ICT Expert zal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven hanteren.
 2. Hostingaccounts en servers van De ICT Expert mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving). De ICT Expert neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie/content geplaatst door de Wederpartij op de server en/of website. De Wederpartij is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server en/of website geplaatst wordt. De Wederpartij vrijwaart De ICT Expert onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de informatie/content die door de Wederpartij op de server en/of website wordt geplaatst. Zogenaamde 'warez' sites en/of andere sites met illegale software zijn niet toegestaan.
 3. Zowel de Wederpartij als De ICT Expert hebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en dient schriftelijk te
 4. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruitbetaald te
 5. De ICT Expert behoudt zich het recht voor om alle geleverde diensten, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van bijvoorbeeld de computersystemen van De ICT Expert of de Wederpartij. De ICT Expert zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. De ICT Expert zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden zijn.
 6. De ICT Expert spant zich in de geleverde diensten gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. De ICT Expert staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de IT-diensten. De ICT Expert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. De ICT Expert verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten. Op een moment na oplevering kan blijken dat diensten, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, de leverancier van De ICT Expert failliet gaat. Indien de Wederpartij verlangt dat in deze gevallen de diensten weer optimaal functioneren en worden weergegeven, dient de Wederpartij een aanvullende serviceovereenkomst af te sluiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 20. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

 1. Een tekortkoming kan niet aan De ICT Expert of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De ICT Expert geen invloed kan uitoefenen en waardoor De ICT Expert niet in staat is de verplichtingen na te
 3. Onder overmacht van De ICT Expert wordt in ieder geval verstaan:
  1. stakingen;
  2. storingen van het internet, (tele)communicatiefaciliteiten, storingen in het verkeer of het uitvallen van energie;
  3. overheidsmaatregelen die De ICT Expert verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  4. relletjes, oproer, oorlog;
  5. verkeersbelemmeringen;
  6. gebrek aan arbeidskrachten;
  7. extreme weersomstandigheden;
  8. brand;
  9. DoS- of DDoS-aanvallen en bedrijfsstoornissen;
  10. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  11. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De ICT Expert in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Tijdens overmacht worden verplichtingen van De ICT Expert opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor De ICT Expert onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is De ICT Expert bevoegd de Overeenkomst door een mededeling aan Wederpartij en zonder rechterlijk tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien De ICT Expert bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21. Beëindiging overeenkomst

 

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De ICT Expert op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien De ICT Expert de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. De ICT Expert behoudt steeds het recht schadevergoeding te

 

Artikel 22. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

 1. Indien De ICT Expert aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft De ICT Expert het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Artikel 23. Aansprakelijkheid

 

 1. De ICT Expert is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van De ICT Expert, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan De ICT Expert uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De ICT Expert aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De ICT Expert toegerekend kunnen worden; of
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in

de Algemene Voorwaarden.

 1. De ICT Expert is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door De ICT Expert gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 2. Wederpartij aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Op al deze goederen wordt slechts garantie verleend voor zover en als zolang de fabrikant fabrieksgarantie heeft verleend. Wederpartij kan hierover informatie vragen aan De ICT Expert.
 3. De ICT Expert is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 4. De ICT Expert is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te
 5. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door De ICT Expert voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en De ICT Expert is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde
 6. De ICT Expert is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens De ICT Expert, de Wederpartij of

 

Artikel 24. Geheimhouding

 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De ICT Expert gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De ICT Expert zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De ICT Expert niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
 3. Onverminderd het vorengaande is De ICT Expert bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is

 

 

Artikel 25. Vrijwaring

 

 1. De Wederpartij vrijwaart De ICT Expert voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door De ICT Expert of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij De ICT Expert, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze
 3. De Wederpartij vrijwaart De ICT Expert in en buiten rechte van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door De ICT Expert geleverde goederen en diensten.
 4. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te

 

Artikel 26. Intellectueel eigendom

 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij De ICT Expert of diens
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden
 3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De ICT Expert of diens licentiegevers bevat.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De ICT
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders
 6. Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder fouten wordt verstaan, het niet voldoen aan de op door De ICT Expert schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan De ICT
 7. Het is De ICT Expert toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Indien De ICT Expert door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van De ICT
 9. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €5.000,- per inbreuk makende handeling betalen aan De ICT Expert, onverminderd het recht van De ICT Expert om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 10. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van De ICT Expert voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden
 11. De ICT Expert draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van De ICT Expert en/of anders overeengekomen. Echter, De ICT Expert draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te

 

Artikel 27. Privacy

 

 1. De ICT Expert respecteert de privacy van de Wederpartij. De ICT Expert behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert De ICT Expert passende beveiligingsmaatregelen.
 2. De ICT Expert gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van De ICT

 

Artikel 28. Vervaltermijn

 

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens De ICT Expert en/of jegens de door De ICT Expert eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens De ICT Expert en/of de door De ICT Expert eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

 

Artikel 29. Overdracht

 

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van De ICT Expert te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te
 2. De ICT Expert is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te

 

Artikel 30. Nawerking

 

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 31. Overig

 

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van De ICT Expert geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De ICT Expert zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar De ICT Expert is

 

Artikel 32. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands
 2. Alle geschillen tussen De ICT Expert en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank

 

 

 • 0 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?